poll

فرم پیگیری دانش آموختگان دوره های Health MBA جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

ضمن سپاس از حضور شما در دوره Health MBA ، با توجه به اهمیت بازخورهای فراگیران دوره های آموزشی به ویژه جهت بررسی آثار میان مدت و بلند مدت دوره های آموزشی کاربردی در سبک زندگی و توسعه حرفه ای فراگیران این پرسشنامه ارزیابی تهیه و آماده شده است. لطفا با صرف زمانی کوتاه اما متمرکز ما را در برگزاری دوره ها و رویدادهای آموزشی با کیفیت تر برای شما و همکاران خود راهنمایی بفرمایید.