مبانی سازمان سلامت

۱۳۹۸-۰۶-۱۲

طرح تحول نظام سلامت، فرصت یا تهدید برای پزشکان

چکیده: پس از سالیانی طولانی آنچه استحقاق مردم کشورمان و یکی از وظایف دولت­ها بر مردم بود، کاهش سهم بیماران از هزینه خدمات درمانی است که […]