مباحث حقوقی و مالی سلامت

۱۳۹۸-۰۶-۱۲

حقوق سلامت زنان

مقدمه: به جهت اشتراک زن و مرد در حقیقت انسانی، در بیشتر موارد زن و مرد در نظام حقوقی اسلام از حقوق و مسئولیت های یکسان […]