۸۵ درصد از مرگ و میرها در کشور ناشی از بیماری‌های غیرواگیر است