مهندس مهدی سعیدی کیا

  • موسس کتاب پلاس با سرمایه گذاری بانک پاسارگاد
  • معاون دفتر گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • معاون مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • معاون دفتر توسعه امور کارآفرینان وزارت کار و امور اجتماعی
  • دبیر اجرایی نخستین جشنواره خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
  • موسس و دبیر کانون کارآفرینان اندیشه ساز
  • موسس کانون کارآفرینان ایران
  • عضو هیئت امنای مرکز کارآفرینی انجمن مدیریت راهبردی ایران
  • رئیس گروه فرهنگ کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی