مهندس محمد فلاح پور

  • دارای مدرک کارشناسی ارشد  MBA
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت ساخت
  • دارای گواهینامه PSM از موسسه  Scrum.org
  • دارای مدارک حرفه ای : PMP، PMI-PBA،PMI-SP  از مؤسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)