دکتر مهدی بهارلو

  • مدیر طرح ریزی راهبردی یکی از سازمانهای صنعتی-دولتی، از ۱۳۹۲ تا کنون
  • معاون پژوهش و فناوری یکی از سازمانهای صنعتی-دولتی، از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲
  • مشاور شرکت فناپ تک در تدوین ره نگاشت محصول- فناوری شرکت، از سال ۱۳۹۹
  • مشاور معاونت سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از ۱۳۹۶
  • مشاور پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در تدوین راهبردی پارک، از ۱۳۹۶
  • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انجمن مدیریت فناوری ایران، ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵