دکتر معصومه جعفری

  • کارشناسی ارشد HR-MBA از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف