دکتر محسن برزگر خلیلی

  • دکتری کارآفرینی بین الملل
  • کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران
  • کارشناس مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران