دکتر مازیار میر

  • مدیر عامل و مشاور ارشد مؤسسات و شرکتهای خصوصی
  • رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات مختلف
  • مشاور ارشد مدیر عامل و هیات مدیره شرکتهاو اصناف مختلف