دکتر علی اکبر جعفری

  • کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی
  • مدرس دوره های مدیریت مالی و کارآفرینی
  • مشاور حسابداری و مدیریت مالی
  • مدرس MBA و DBA دانشگاه تهران و شهید بهشتی
  • مدرس دوره های فنی حرفه ای و آموزش ضمن خدمت در زمینه مالی
  • کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی