دکتر سالار ارزیده

  • فارغ التحصیل دوره دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شهریور ماه۱۳۸۶
  • پذیرفته شده آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۶ با رتبه ۴ رشته مدیریت کارآفرینی
  • کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار های جدید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
  • کارشناس ارشد آموزش پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۳
  • پذیرفته شده آزمون دکترای سال ۱۳۹۲ با رتبه  نهایی ۲ رشته مدریت کارآفرینی
  • دانشجوی دکترای کارآفرینی کارآفرینی گرایش کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ۱۳۹۲ تا کنون