دکتر حمید رضا قاضی مقدم

  • شرکت داتین| مدیر واحد بازاریابی اپلیکیشن نئوبانک ویپاد – از بهمن ماه ۱۳۹۹ …
  • گروه صنایع غذایی (نام محفوظ) | عضو کمیته علمی و راهبری دانشگاه شریف در تحقیقات بازاریابی سبد محصولات
  • شرکت توسعه مدیریت راهبردی امین| مشاور بازاریابی و برندینگ اپلیکیشن پرداخت الکترونیکی ارزی میهر – از بهمن ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸
  • مرکز آموزش بازرگانی وزارت بازرگانی| طراح دوره های آموزشی و تدوین بیش از ۲۰۰ عنوان سرفصل دوره آموزشی – مهر ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳