دکتر حسین درگاهی

  • مدیر توسعه منابع انسانی گروه دارویی برکت
  • عضو هیات مدیره ، مشاور مدیرعامل و مدیر منابع انسانی شرکت داروسازی تولیدارو
  • مشاور مدیرعامل و معاون اداری و توسعه منابع انسانی شرکت نفت پارس
  • رئیس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه سرمایه های انسانی – شرکت پتروپارس
  • مدیر منابع انسانی شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران(IPMI)
  • مدیر برنامه ریزی و بودجه و رئیس برنامه ریزی و جذب منابع انسانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
  • مشاور مدیرعامل شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک در حوزه توسعه منابع انسانی
  • مشاور مدیرعامل گروه صنایع کاغذ پارس در اجرای پروژه های توسعه منابع انسانی
  • مشاور مدیر کل منابع انسانی جهاد دانشگاهی
  • مشاور توسعه منابع انسانی گروه فرهنگی هنری فاطر نگار