دکتر جواد معتمدی

  • مشاور حقوقی وزارت صنایع و معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۱/۱/۹۰ الی ۳۱/۵/۹۱
  • کارشناس ارشد حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار از ۱/۶/۱۳۹۱ تا ۳۱/۵/۱۳۹۳
  • پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه از ۱/۶/۱۳۹۳ تا ۱/۱۰/۱۳۹۷
  • مدیر حقوقی شرکت ارج (سهامی عام)، از ۱۵/۱۰/۱۳۹۷تا ۱/۸/۱۳۹۸
  • مشاور دبیر هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران از ۱/۸/۱۳۹۸
  • مدیر حقوقی شرکت آلومینیوم جنوب از ۱/۲/۱۳۹۹