دکتر امید احمدی

  • دکتری مدیریت دولتی
  • رییس ادراه رسیدگی به شکایات، وزارت کشور
  • مدیر نظارت و بازرسی سازمانهای مردم نهاد، وزارت کشور