توریسم دندانپزشکی، منبع اول درآمد دبی از گردشگری سلامت