بستری ۱۷ هزار بیمار خارجی در بیمارستان‌های کشور در بهار ۹۸