چرا دوره های Health MBA؟

افراد بسیاری هستند که از دانش کافی در یک حوزه خاص برخوردار هستند اما فاقد مهارت های لازم برای عملیاتی کردن دانش مربوطه به یک ارزش افزوده می باشند. شناخت فرصت و چگونگی بهره برداری از آن نیازمند پرورش مهارت هایی است که لازم است تا آموزش هایی فراتر از آموزش های متداول کسب گردد. دوره های توان افزایی در قالب یک فرایند استاندارد به افراد کمک می کنند تا ایده های ارزش آفرین را شناسائی و با شکل دادن تیم کارامد مسیر رشد و توسعه کسب و کار را رهبری نمایند.

 
مشاوره ثبت پتنت

مشاوره ثبت پتنت

مشاوره راه اندازی کسب و کار

مشاوره و راه اندازی کسب و کار

مشاوره توسعه کسب و کار

مشاوره توسعه کسب و کار

دیجیتال مارکتینگ

مشاوره دیجیتال مارکتینگ

حامیان ما

  • سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان